Kategorie

O mnie

Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Organem zaś drugiej instancji w pierwszym z powyższych postępowań jest

Zarówno w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania propozycji tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, jak i w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów dotyczących stosowania tabel, organem pierwszej instancji jest Komisja Prawa Autorskiego.

Continue reading

W praktyce obrotu zdecydowaną większość stanowią

W praktyce obrotu zdecydowaną większość stanowią umowy licencyjne. Dobra niematerialne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, szczególnie cieszące się dużą popularnością lub praktycznym zastosowaniem, mogą być bowiem eksploatowane jednocześnie przez wiele osób, co łączy się z dużą zazwyczaj łatwością ich zwielokrotnienia. Dzięki temu podmiot wyłącznie uprawniony może przez długi okres pozostawania praw majątkowych w jego dyspozycji uzyskiwać konkretne, rozłożone odpowiednio w czasie korzyści w postaci opłat licencyjnych, które mogą być uiszczane przez licencjobiorców jednorazowo lub sukcesywnie w stosownych ratach, np. uzależnionych procentowo od wielkości obrotu.

Continue reading

Zasada niezawisłości

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w sto-sowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w” sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględ- niać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną gospndar.czą~~1 potityCzną państwa, powinTen Kierować się ogólnymi, ustalonymi przez iudykature i naukę zasadami wykładni prawa 6raz regułami loaicznegon^TErrrRrw-aTrra, przy czynr-zwtągaT^ieśtr- r Tjwykładnią autentyczną zaw^ą~vvśamej ustawier

Continue reading

Zagadnienie ochrony dóbr niematerialnych

Zagadnienie ochrony dóbr niematerialnych pod względem czasu należy rozpatrzyć oddzielnie w stosunku do praw autorskich oraz do praw pokrewnych. Czasowy zakres ochrony tych dwóch kategorii praw jest inaczej ukształtowany ze względu na zupełny brak regulacji praw pokrewnych w poprzednio obowiązującej ustawie o prawie autorskim z 1952 r., wobec czego odrębna ochrona ustawowa praw pokrewnych jest w polskim systemie praw własności intelektualnej zupełną nowością.

Continue reading

Zagadnienia podatkowe i celne

Z drugiej zaś strony, co prawda poza powyższym systemem, ale w bezpośrednim z nim związku, pozostają kwestie opodatkowania obrotu i uzyskiwanego dzięki niemu do-chodu w sferze prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak również procedur celnych, rozpatrywanych w kontekście międzynarodowych transferów własności intelektualnej.

Zagadnienia podatkowe i celne kwalifikowane są jako materie administracyjnopra- wne ze względu na metodę ich regulacji, która w przeciwieństwie do prawa cywilnego zakłada nierównorzędność organu administracji i strony postępowania administracyj-nego, cechującego się występowaniem stosunków nadrzędności i podporządkowania.

Continue reading

Z praktycznego punktu widzenia

Z praktycznego punktu widzenia jest jeszcze bardziej istotne to, iż ustawodawca daje wskazówki co do kształtowania umownych wynagrodzeń. Można z nich skorzystać w sytuacji, gdy umowa co prawda odnosi się do samego wynagrodzenia, ale traktuje je ogólnikowo, pozostawiając wątpliwości co do zobowiązań nabywcy praw majątkowych lub licencjobiorcy.

Przy braku umownych ustaleń wysokość wynagrodzenia powinna być określona z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu lub artystycznego wykonania (art. 43 ust. 2 i art. 92 ustawy). Jest to próba powiązania honorarium z rzeczywistą wartością, jaką w danym momencie określone dzieło ma na rynku.

Continue reading

Wpłaty powinny być dokonywane przez producentów

Wpłaty powinny być dokonywane przez producentów i importerów na rachunki bankowe po-wyższych organizacji w rozliczeniu kwartalnym. Oznacza to, iż podmiot zobowiązany nie odprowadza ich na rachunek odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania na bieżąco, a więc oddzielnie od każdej pojedynczej sprzedaży czystego nośnika lub urządzenia, ale zbiorczo, po upływie poszczególnych kwartałów. Łączną cenę sprzedaży netto, stanowiącą podstawę do obliczenia kwartalnej opłaty, producent lub importer ustala na podstawie posiadanych dowodów księgowych, czyli wystawianych przy sprzedaży faktur, dokumentujących transakcje sprzedaży z poprzedniego kwartału.

Continue reading

Właściwość miejscowa

W procesie rozróżnia się właściwość miejscową ogólną (dla większości spraw) i szczególną (dla niektórych kategorii spraw), w ramach zaś tej ostatniej – właściwość przemienną i wyłączną.

Właściwość ogólną określa się według osoby pozwanego. Jeśli jest on osobą fizyczną, powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania, które z kolei określa się według przepisów kodeksu cywilnego (art. 27 k.p.c. w zw. z art. 25-28 k.c.). Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce (niekoniecznie przy tym stałego, lecz choćby przejściowego, np. w szpitalu lub w areszcie), a gdy nie jest ono znane lub nie znajduje się w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce (art. 28 k.p.c.). Natomiast powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną, wytacza się według miejsca ich siedziby (art. 30 k.p.c.).

Continue reading

Właściwe nowelizacyjne przepisy międzyczasowe

Właściwe nowelizacyjne przepisy międzyczasowe, dotyczące czasowego zakresu zastosowania omawianej ustawy zmieniającej (Dz.U. z 2000 r. Nr 53, poz. 637), zawarte zostały w jej art. 2. Układ ich jest bardzo zbliżony do analogicznych, międzyczasowych przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej, jej przepisy stosuje się do korzystania po jej wejściu w życie z utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wide- ogramów, które według niej korzystają z ochrony. Stwierdzenie to wzbudzać może pewne kontrowersje przy jego praktycznym stosowaniu.

Continue reading

Wezwanie na rozprawę – rozwinięcie

Tożsamość roszczeń istnieje jedynie wówczas, gdy identyczny jest nie tylko przedmiot, ale i podstawa sporu. Stan sprawy w toku kończy się dopiero z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania.

Następnym zasadniczym skutkiem doręczenia pozwu jest możność podjęcia przez pozwanego obrony w sprawie, przy Continue reading

Warunkiem zgłoszenia powyższego powództwa jest

Jest to tryb obecnie bardzo mało popularny, m.in. ze względu na jego nieznajomość wśród osób zainteresowanych ochroną z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Warunkiem zgłoszenia powyższego powództwa jest interes wnoszącego o ustalenie, za który uznać można bez wątpienia ochronę przed naruszeniem. Sąd władny jest swoim autorytetem przesądzić twórczy charakter kwestionowanego dobra, ustalając np., że jest ono utworem. W tym celu sąd wydaje wyrok ustalający, który ma charakter deklaratoryjny, tzn. nie tworzy nowego prawa, ale potwierdza prawo już istniejące oraz nie wymaga przeprowadzania egzekucji. Wyrok taki wiąże nie tylko sąd, ale także strony sporu, ma więc dużą moc dowodową, działając w razie pozytywnego rozstrzygnięcia na korzyść wyłącznie uprawnionego.

Continue reading

W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji

W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znajduje się zbywca lub licencjodawca licencji wyłącznej przy braku rozpowszechnienia utworu lub artystycznego wykonania w umówionym terminie, za które nabywca lub licencjobiorca ponoszą odpowiedzialność. Zbywca lub licencjodawca licencji wyłącznej mają w swoim arsenale wówczas aż pięć możliwych do zastosowania roszczeń, w tym dwie pary roszczeń alternatywnych, z których jedną stanowią roszczenia dodatkowe (por. przykład XI).

Continue reading

W razie rozbieżności

W razie rozbieżności, których uprawniony i zobowiązany nie są w stanie rozstrzygnąć we własnym zakresie, pozostaje skierowanie sprawy do sądu w celu ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia.

Wracając do podstawowej dla obrotu cywilnoprawnego grupy wynagrodzeń umownych, uregulowanej w rozdziale V ustawy, zauważyć na wstępie należy, iż biorąc pod uwagę słabą zazwyczaj wobec kontrahentów, będących osobami prawnymi, pozycję twórcy i artysty wykonawcy, ustawodawca zdecydował się na zastosowanie określonych mechanizmów ochronnych, które stoją na straży interesów ekonomicznych bezpośredniego autora dzieła, mogącego, dzięki powołaniu się na odpowiednie zapisy ustawowe, zwalczać skutki prawne niekorzystnych dla niego postanowień umownych lub ich stronniczej inteipretacji.

Continue reading

W przypadku zaś skazania za przestępstwa

W przypadku zaś skazania za przestępstwa „pirackie” orzekany jest przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, nawet jeśli nie są one własnością sprawcy, przy czym sąd może także w takiej sytuacji orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Powyższe przepadki, podobnie jak w procesie cywilnym, są w postępowaniu karnym rozwiązaniami o charakterze represyjno-zabezpieczającym. Przepadek bezprawnych egzemplarzy (nośników) został analogicznie uregulowany w obu postępowaniach.

Continue reading