Kategorie

O mnie

Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Skład sądu

W procesie w pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego (zawodowego), jako przewodniczącego, oraz dwóch ławników, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 47 k.p.c., art. 5 u.s.p.). Minister Sprawiedliwości może powierzyć asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w sądzie rejonowym – w oznaczonym zakresie i na określony czas, nie przekraczający dwóch lat (art. 115 § 2 i 3 u.s.p.). Sędziemu rejonowemu delegowanemu do sądu wojewódzkiego Minister Sprawiedliwości może przyznać prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten sąd w pierwszej instancji w składzie ławniczym (art. 24 § 2 u.s.p.).

Continue reading

Powyższy rygor pisemności nie dotyczy

Powyższy rygor pisemności nie dotyczy jednak pozostałych poza wyłącznymi umów licencyjnych, czyli licencji niewyłącznych, które w praktyce obrotu stanowią przeważający typ kontraktu, zwłaszcza przy drobniejszych transakcjach, których uczestnikami przynajmniej po jednej stronie są osoby fizyczne.

Licencje takie mogą być wobec tego skutecznie zawierane także ustnie, choć z oczywistych względów, przede wszystkim dowodowych, rzadko kiedy osoby zain-teresowane poprzestają na ustnych, wyraźnych lub dorozumianych ustaleniach, stąd też stwierdzić można zdecydowanie, iż dominującą w obrocie umownym z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych jest forma pisemna.

Continue reading

Otóż ustawa w ramach ochrony cywilnoprawnej

Otóż ustawa w ramach ochrony cywilnoprawnej praw autorskich i praw pokrewnych przewiduje orzekany przez sąd dwojakiego rodzaju przepadek rzeczy ruchomych:

– 1) przedmiotów bezprawnie wytworzonych – w praktyce chodzi tutaj o egzemplarze utworów czy też materialne nośniki przedmiotów praw pokrewnych,

– 2) przedmiotów, przy użyciu których dokonano naruszenia, polegającego najczęściej na bezprawnym wytworzeniu przedmiotów wymienionych w pkt 1). Między decydowaniem przez sąd o przepadku w obu wyszczególnionych powyżej sytuacjach występują istotne różnice. Przepadek bezprawnie wyprodukowanych egzemplarzy (nośników) jest obligatoryjny, tzn. musi być przez sąd orzeczony w razie stwierdzenia naruszenia. Przepadek zaś przedmiotów, służących do bezprawnej produkcji, orzeczony być może, ale nie musi. Ma więc on charakter fakultatywny. Decyzja w tej sprawie pozostawiona została do uznania sądu.

Continue reading

Sprawy z zakresu prawa pracy

W sprawach z zakresu prawa pracy – z powództwa pracownika – sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jeżeli uzna to za niezbędne do przyśpieszenia rozpoznania sprawy (np. telefonicznie). Dotyczy to również doręczeń oraz zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy, zwłaszcza zaś żądania przedstawienia akt osobowych i innych dokumentów. Wezwanie 1 doręczenie dokonane w powyższy sposób wywołuje skutki przewidziane w kodeksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata (art. 472 k.p.c.).

Continue reading

Brak takiego zróżnicowania

Brak takiego zróżnicowania widoczny jest także w ustawowym wyszczególnieniu sankcji karnych. Tymczasem na świecie istnieje tendencja podwyższania dolegliwości za piracki proceder, czego przykładem może być francuska ustawa o ochronie własności przemysłowej z 1994 r. Przewiduje ona m.in. sankcje w postaci całkowitego lub częściowego zamknięcia na okres do pięciu lat zakładu produkcyjnego „pirackiego” przedsiębiorcy, z obowiązkiem wypłacania przez niego wynagrodzeń przez ten czas zatrudnionym w danym zakładzie pracownikom, z którymi nie można z tego powodu rozwiązać umowy o pracę i którzy nie mogą ponosić ujemnych konsekwencji przestępnego działania swojego pracodawcy.

Continue reading