Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy

Jeżeli zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy wydaje przewodniczący wydziału, który sam w niej nie uczestniczy, powinien wyznaczyć imiennie właściwy skład sądu, a więc przewodniczącego, w wypadku zaś składu trzech sędziów zawodowych – wyznaczyć ich ze wskazaniem sędziego sprawozdawcy. Przestrzegać przy tym należy zasady, aby w toku załatwiania sprawy zmiana składu orzekającego, w szczególności sędziego sprawozdawcy, zdarzała się wyjątkowo (i 64 reg.).

Zarządzenia dotyczące kolejności wyznaczania ławników na rozprawy, sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały wydaje prezes sądu. Ławników zawiadamia się o terminie rozprawy co najmniej na siedem dni przed nią, a tylko wyjątkowo w terminie krótszym. W celu udzielenia ławnikom niezbędnych wyjaśnień oraz omówienia wyznaczonych spraw należy informować ich o konieczności przybycia do sądu na odpowiednio wcześniejszą godzinę, aby rozpoczęcie sesji nie uległo zwłoce (§ 71 i 72 reg.).

Wyznaczając termin rozprawy, przewodniczący zarządza zawiadomienie 0 niej przez wezwanie stron i osób zainteresowanych, przy czym jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwanemu pozwu (art. 149 § 2, art. 150 i 206 k.p.c.). Odpis pozwu doręcza się także osobie, na której rzecz wytoczone zostało powództwo przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich, zawiadamiając ją jednocześnie o terminie wyznaczonej rozprawy należy ponadto pouczyć ją, że przysługuje jej prawo wstąpienia do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda 1 że o skorzystaniu z tego prawa powinna zawiadomić sąd przez złożenie odpowiedniego pisma lub oświadczenia do protokołu (§ 129 reg.).

One comment to Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy

  • Stasiu  says:

    Rozprawa musi sie odbyc max w ciagu pol roku od zebrania materialow, pozniej ulega przedawnieniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>