Zasada niezawisłości

Zasada niezawisłości sędziowskiej nie może oznaczać dowolności w sto-sowaniu wykładni prawa, pozostawałoby to bowiem w” sprzeczności z konstytucyjną zasadą praworządności. Sędzia powinien znać i uwzględ- niać w wykonywaniu swej funkcji jurysdykcyjnej aktualną problematykę społeczną gospndar.czą~~1 potityCzną państwa, powinTen Kierować się ogólnymi, ustalonymi przez iudykature i naukę zasadami wykładni prawa 6raz regułami loaicznegon^TErrrRrw-aTrra, przy czynr-zwtągaT^ieśtr- r Tjwykładnią autentyczną zaw^ą~vvśamej ustawier

– wykładnią zawartą w motywach wyroku rewizyjnego przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (art. 389 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego udzielającego odpowiedzi na pytanie prawne w konkretnej sprawie (art. 391 k.p.c.)

– wykładnią zawartą w uchwale Sądu Najwyższego wpisaną do księgi zasad prawnych (art. 23-24 ustawy o Sądzie Najwyższym).

Naturalne niejako, a jednocześnie zrozujjiiaŁe_wyłączenie dowolności sędziego w rozpoznawaniu spraw polega na tym, że ieao postawa poznaczą Poegmafąca._ieao własne, wewnętrzne przekonanie kształtowane jest pod wpływem obyczajów i poglądów społeczeństwa, w którym sędzia żyję… i któremu służy swą odpowiedzialną pracą o doniosłym znaczeniu^- Świadomość sędziego powinna nieustannie skłaniać go do k&alxou^i_j

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>