Wpłaty powinny być dokonywane przez producentów

Wpłaty powinny być dokonywane przez producentów i importerów na rachunki bankowe po-wyższych organizacji w rozliczeniu kwartalnym. Oznacza to, iż podmiot zobowiązany nie odprowadza ich na rachunek odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania na bieżąco, a więc oddzielnie od każdej pojedynczej sprzedaży czystego nośnika lub urządzenia, ale zbiorczo, po upływie poszczególnych kwartałów. Łączną cenę sprzedaży netto, stanowiącą podstawę do obliczenia kwartalnej opłaty, producent lub importer ustala na podstawie posiadanych dowodów księgowych, czyli wystawianych przy sprzedaży faktur, dokumentujących transakcje sprzedaży z poprzedniego kwartału.

Organizacje, pobierające opłaty, mają z kolei obowiązek dalszej ich dystrybucji zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia – tak, aby zebrane z tego tytułu fundusze trafiły do osób bezpośrednio uprawnionych, tzn. twórców, artystów wykonawców oraz producentów fonogramów i wideogramów. Pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania ma w tym przypadku charakter obowiązkowy. Organizacje zajmujące się poborem opłat mogą jedynie pomniejszyć przekazywane podmiotom praw autorskich i praw pokrewnych kwoty o koszty swojego zarządu w tym zakresie.

Mogą to być wyłącznie koszty bezpośrednio związane z pobieraniem i odprowadzaniem oma-wianych opłat, np. wynikające z zatrudnienia w tym celu odpowiedniego personelu. Dokonane po-mniejszenia przypadających uprawnionym podmiotom wynagrodzeń powinny być bowiem uzasadnione, co pociąga za sobą obowiązek rzetelnego dokumentowania kosztów ponoszonych przez organizacje zbiorowego zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>