Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przedawnienie roszczeń majątkowych, związanych z cywilnoprawną ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, uregulowane jest według zasad ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym (por. art. 117 i n. KC). Istotę przedawnienia stanowi upływ czasu. Z praktycznego punktu widzenia najbardziej przydatna jest więc wiedza na temat terminu, po upływie którego ono następuje.

Przedawnienia roszczeń nie należy jednak mylić z ich wygasaniem. Skutkiem przedawnienia nie jest bowiem utrata przez określone roszczenie bytu prawnego, ale jego przekształcenie w zobowiązanie naturalne, którego spełnienia nie można dochodzić skutecznie przed sądem, ale jeśli spełnienie to dobrowolnie nastąpi, osoba realizująca przedawnione roszczenie nie może domagać się jego zwrotu jako nienależnego.

Zasadniczo majątkowe roszczenia cywilnoprawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych przedawniają się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym stały się one wymagalne. Krótszy, trzyletni termin przedawnienia dotyczy wyjątkowo roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (por. art. 118 KC).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>