Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Terminy ustawowe

Terminy ustawowe biegną od momentu początkowego oznaczonego prze-pisem kodeksu natomiast bieg terminu sądowego rozpoczyna się od ogłosze-nia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu – od jego doręczenia (art. 164 k.p.c.). Terminy oblicza się według przepisów art. 111-115 k.c. Przypomnienia zwłaszcza wymaga zasada, według której – jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy – termin upływa dnia następnego.

Nadanie pisma procesowego w polskim urzędzie pocztowym jest jedno-znaczne z wniesieniem go do sądu natomiast pismo nadane za granicą w urzędzie pocztowym będzie wniesione w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynie do sądu. Gdy pismo nadane zostało w urzędzie pocztowym pod adresem niewłaściwego sądu (np. nadanie środka odwoławczego wprost do sądu drugiej instancji zamiast do sądu pierwszej instancji), dla zachowania terminu decydujące znaczenie ma data nadania pisma przez sąd niewłaściwy w urzędzie pocztowym (a nie data wpływu pisma do sądu właściwego). W takim wypadku sąd niewłaściwy powinien niezwłocznie przekazać pismo, które zostało mu błędnie nadesłane, sądowi właściwemu. Nie jest to oczywiście „przekazanie sprawy” (art. 200 k.p.c.), a jedynie techniczne przekazanie pod właściwy adres przesyłki pocztowej. Równoznaczne z nadaniem pisma w urzędzie pocztowym jest oddanie go przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana (art. 165 k.p.c.). Przewodniczący – w drodze zarządzenia – może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy (choćby został wyznaczony przez sąd) na wniosek (a nie z urzędu) zgłoszony przed jego upływem, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej (art. 166 k.p.c.) wysłuchanie zaś nastąpić może także przez wezwanie do złożenia oświadczenia na piśmie.

Terminy ustawowe i sądowe są terminami prekluzyjnymi (zawitymi), a zatem ich uchybienie powoduje, że czynność procesowa podjęta przez stronę po ich upływie jest bezskuteczna (art. 167 k.p.c.). Skutek ten następuje z mocy samego prawa, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (np. dopiero na wniosek pozwanego podlega odrzuceniu pozew lub środek odwoławczy wniesiony przez powoda-cudzoziemca, który w wyznaczonym mu terminie nie złożył kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu – art. 1124 § 2 k.p.c.). Sąd nie powinien więc uwzględniać czynności procesowej dokonanej po upływie terminu dla niej wyznaczonego, w niektórych zaś wypadkach obowiązany jest podjąć związane z uchybieniem terminu określone czynności (np. odrzucić spóźniony środek zaskarżenia).

W wielu jednak wypadkach – zależnie zwłaszcza od rodzaju czynności procesowej dokonanej z uchybieniem terminu – przyjąć trzeba, że zachowuje ona swoją skuteczność, np. nie podlega odrzuceniu odpowiedź na rewizję wniesiona po upływie ustawowego tygodniowego terminu wzięcia zaś pod uwagę wymaga odpowiedź na pozew złożona po upływie terminu (sądowego) wyznaczonego pozwanemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *