Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Braki formalne pozwu

Jeżeli przewodniczący stwierdzi braki formalne pozwu, wskutek czego nie może on otrzymać prawidłowego biegu, powinien wezwać powoda do ich usunięcia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu przy czym mylne oznaczenie pozwu (np. jako wniosku w postępowaniu nieprocesowym) lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pozwowi biegu i rozpoznania sprawy we właściwym dla niej trybie procesu. Rygor zwrotu pozwu nie może być stosowany po nadaniu pozwowi biegu (np. wskutek przeoczenia), gdyż nastąpiło już wszczęcie procesu.

Pozew, którego braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wywołuje wszelkie skutki, które ustawa wiąże z jego wniesieniem (od chwili wniesienia). Jeżeli natomiast uzupełnienie braku (np. złożenie odpisu pozwu) nastąpiło po upływie przewidzianego tygodniowego terminu, należy traktować pozew jako wniesiony w chwili jego uzupełnienia.

Po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych przewodniczący zarządza zwrot pozwu, nie następuje więc wszczęcie procesu. Zarządzenie to (wraz z uzasadnieniem) doręcza się tylko powodowi (art. 130 § 4 k.p.c.). Dopiero po uprawomocnieniu się zarządzenia należy zarządzić jego wykonanie przez faktyczne zwrócenie powodowi pozwu wraz z załącznikami.

Jeżeli uzupełnienie braków pozwu nastąpiło już po wydaniu zarządzenia o zwrocie pozwu, przewodniczący powinien (zarządzeniem) uchylić swoje zarządzenie w tym przedmiocie jeśli zaś zarządzenie zostało już doręczone, powinien ponadto o jego uchyleniu zawiadomić powoda.

W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązuje szczególny tryb wstępnego badania pozwu wniesionego przez pracownika (art. 467 k.p.c.). Polega ono na ustaleniu, czy pozew spełnia niezbędne wymagania, pozwalające nadać mu dalszy bieg, oraz na podjęciu czynności umożliwiających rozstrzygnięcie sprawy na pierwszym posiedzeniu. Po wstępnym badaniu sprawy wzywa się do usunięcia braków formalnych tylko wówczas, gdy nie dadzą się one usunąć w toku czynności wyjaśniających.

Wstępne badanie pozwu przez przewodniczącego dotyczy nie tylko zachowania warunków formalnych, lecz powinno nadto polegać na ustaleniu, czy nie zachodzi brak bezwzględnych przesłanek proce – so wyc h uzasadniających odrzucenie pozwu (art. 199 § 1 w zw. z art. 2, 192, 366, 698 i art. 1099 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *