Powód i zmiana powództwa

Nie ma przeszkody do zmiany np. powództwa petytoryjnego na posesoryjne – podlegające rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, lecz także w procesie. Jeśli natomiast powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, gdy jest dla niej właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę (co do nowego roszczenia) sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo właściwemu sądowi wojewódzkiemu. Chodzi tutaj bowiem o uniknięcie rozdzielenia sprawy, opartej nierzadko na tej samej podstawie faktycznej, między sądami różnego rzędu, co mogłoby prowadzić niekiedy do wydania dwóch sprzecznych orzeczeń takie zaś niebezpieczeństwo jest znacznie mniejsze, gdy sprawy oddzielnie rozpoznaje ten sam sąd rejonowy, może on bowiem zarządzić ich połączenie do łącznej rozprawy i rozstrzygnąć je wyrokiem łącznym (art. 219 k.p.c.).

Jeżeli powódd występuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki związane z doręczeniem pozwu (art. 192 k.p.c.) rozpoczynają się z chwilą, w której roszczenie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w innych zaś wypadkach – z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu. Ma to umożliwić pozwanemu obronę w zakresie zmienionego powództwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>